Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
 
Ouders en personeel zijn middels de medezeggenschapsraad (MR) betrokken bij de formulering van nieuw beleid en ook bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid door het bevoegd gezag.
De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.
Voor onze school is gekozen voor 5 leden.
De algemene taken en bevoegdheden staan vermeld in het reglement, die op de website www.bs-joannes.nl staan.
Hieronder vermelden wij er enkele:
- De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken, die de school aangaan: ze kan
  voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
- De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
  Naast deze algemene bevoegdheden gelden een aantal bijzondere aangelegenheden.
Zo is in de wet vastgesteld, dat het bevoegd gezag over een aantal in het reglement
genoemde onderwerpen, alvorens een besluit te nemen, instemming of advies van de
voltallige (G)MR of van een van de geledingen nodig heeft.
 
De samenstelling van de MR is op dit moment:
Namens de ouders: 
Dorien van Aggel                        dorien.van.aggel.@planet.nl
Erwin Strijbosch                         erwin.strijbosch@zonnet.nl
Namens het team:  
Anne Marie Heijckers (Voorzitter)   a.heijckers@bs-joannes.nl
Annie Kwaspen                                       a.kwaspen@bs-joannes.nl
Jos Coolen (directeur, adviserend lid)
 
Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen die onder het bestuur van de Stichting Meerderweert staan. In die GMR komen algemene schooloverstijgende beleidszaken op bestuursniveau aan de orde. Voor zaken die uitsluitend de school betreffen is en blijft de MR van de eigen school de gesprekspartner. Het gaat in de GMR vooral om beleid ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting en onderhoud. De algemeen directeur overlegt met de GMR en vraagt advies of instemming.
De voorzitter van de GMR is:
Mevrouw Vivian Hoeben, bereikbaar via e-mailadres: gmr@meerderweert.nl.