Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl

Medezeggenschapsraad


Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft onze school
een medezeggenschapsraad. Alle scholen in Nederland hebben een Medezeggenschapsraad.

In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders.
De MR is een inspraakorgaan. Wat houdt de MR in?

De MR is er voor het overleg en de medezeggenschap binnen de aan
onze school verbonden geledingen (zoals ouders, personeel, bestuur, managementteam, etc,).
Zoals de naam al zegt heeft de MR medezeggenschap ten aanzien van besluiten die door de school
genomen worden. Deze medezeggenschap bestaat uit het geven
van advies of het al dan niet instemmen met een voornemen van
de school.

De MR heeft een reglement dat op school ter inzage ligt. De leden
van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen. De MR
vergadert 7 keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Zie de
jaarkalender voor de juiste data.
Wanneer u vragen heeft, of wilt iets kwijt kan dat via de mail naar de
leden van de MR.

De volgende personen hebben zitting in de MR:
 
Annie Kwaspen
a.kwaspen@bs-joannes.nl
PMR
Anne Marie Heijckers
a.heijckers@bs-joannes.nl     
Voorzitter
Sandra Leijssen Secretaris/OMR
 
Inge Koppen  OMR
Martien van Litsenburg
Lucie Niessen
Directeur
Directeur in opleiding

U kunt op ouderportaal de goedgekeurde notulen zien.
Zo ook het MR-reglement, het huishoudelijk reglement,
het communicatieplan en het jaarplan zien.